طب سنتی

دوره مجازی “شخصیت شناسی با رویکرد مزاجی”

سرفصل ها ی دوره ویژگی های رفتاریویژگی های گفتاریویژگی های اخلاقیویژگی های جنسیویژگی های فکریبیماری های مستعد هر مزاجتوان و استعداد هر مزاج علاقمندان می توانند جهت ثبتنام و کسب…
فهرست