رشد

کتاب “موضوع شناسی تربیتی”

📖 موضوع شناسی تربیتی 🔰 اشنایی با برنامه‌ریزی مدیران فرهنگی مربیان تربیتی و روحانیون ✍🏻 به کوشش: سید محمد صادقی آرمان 🌱 مؤلف در این کتاب بدنبال موضوعات اخلاقی و…

تربیت «باز» در مقابل تربیت«بسته»

کودک آدمی باید چگونه تربیت شود؟چرا باید اینگونه تربیت شود؟منبع و مرجع تعیین ملاک های تعلیم و تربیت او چیست؟چه کسانی در تربیت و چگونگی شکل دهی شخصیت او از…

تربیت «تدریجی»در مقابل تربیت «تسریعی»

برای تسریع در نیل به نتیجه ی مطلوب،آهسته حرکت کنید «اگوست کنت» معنای تسریع فرود یا آهنگ سریع تر از آهنگ تحول طبیعی که در جوامع صنعتی شده به منظور…

تربیت «اکتشافی»در مقابل تربیت «اکتسابی»

کودک نباید در تربیت چیزی کسب کند،بلکه باید آن را کشف کند. «روسو» «ژان ژاک روسو»:نباید غیر از دنیا،کتابی و غیر از حوادث،معلمی داشته باشیم.کودکی که می خواند فکر نمی…

تربیت «غیر رسمی»در مقابل تربیت «رسمی»

در زمینه ی دروس مدرسه،کودک معمولاکتب رسمی و اجباری را با علاقه ی درونی نمی خواند اما کتاب هایی که خوداو به طور آزاد و مختارانه انتخاب می کند،با شوق…

تربیت «غیرکلامی»در مقابل «تربیت کلامی»

بخش عمده ای از کارکرد تربیت از آن دسته از رفتارهایی شکل می گیرد که به صورت «غیرکلامی»،«پنهان»،«خاموش»و «نامحسوس» جلوه گر می شود و تنها بخش اندکی از اثرگذاری های…

تربیت طبیعی در مقابل تربیت عاریه ای

گل با گل زرد گفت:زرد ار چه نکوست              سرخی دهمت که جلوه گیرد رگ و پوست گفتش گل زرد راست گفتی،اما             من جامه ی عاریت نمیدارم دوست. «نیما یوشیج»…
فهرست