تربیت

کتاب “موضوع شناسی تربیتی”

📖 موضوع شناسی تربیتی 🔰 اشنایی با برنامه‌ریزی مدیران فرهنگی مربیان تربیتی و روحانیون ✍🏻 به کوشش: سید محمد صادقی آرمان 🌱 مؤلف در این کتاب بدنبال موضوعات اخلاقی و…

کتاب ” قالب شناسی تربیتی”

📖 قالب شناسی تربیتی 🔰 آشنایی برنامه ریزان فرهنگی و مربیان تربیتی با قالب‌های رسانه ای 🌱 در این نوشتار هر آنچه که مربوط به رسانه است و در تولید…

تربیت «نمادین» در مقابل تربیت «برنامه ای»

آیا نشنیده اید داستان زندگی دانشمندان،عارفان،معلمان و بزرگ اندیشمندانی را که لحظه ی آغاز اشراق نورانی و عظمت فکری آن ها در شرایطی رخ داده است که با یک کلام…

تربیت «اکتشافی»در مقابل تربیت «اکتسابی»

کودک نباید در تربیت چیزی کسب کند،بلکه باید آن را کشف کند. «روسو» «ژان ژاک روسو»:نباید غیر از دنیا،کتابی و غیر از حوادث،معلمی داشته باشیم.کودکی که می خواند فکر نمی…

تربیت«دل»در مقابل تربیت«ذهن»

اساسا اگر مفاهیم و پیام های تربیتی در قلب و دل که مرکز اشراق و بینش است اثر نکند و از پایگاه عشق و شهود دور شود،بی ریشه و ابتر…

تربیت «غیرکلامی»در مقابل «تربیت کلامی»

بخش عمده ای از کارکرد تربیت از آن دسته از رفتارهایی شکل می گیرد که به صورت «غیرکلامی»،«پنهان»،«خاموش»و «نامحسوس» جلوه گر می شود و تنها بخش اندکی از اثرگذاری های…

تربیت «غیر عمدی » در مقابل تربیت «عمدی»

تربیت فرایندی عمدی است و از روی برنامه و قصد صورت میگیرد و توسط مربی یا مربیانی آزموده میشود.چنین تربیتی زمانی میسر است که همه ی عوامل،شرایط و متغیرهای تاثیرگذار…
فهرست