تربیت دینی

تربیت «غیر رسمی»در مقابل تربیت «رسمی»

در زمینه ی دروس مدرسه،کودک معمولاکتب رسمی و اجباری را با علاقه ی درونی نمی خواند اما کتاب هایی که خوداو به طور آزاد و مختارانه انتخاب می کند،با شوق…
فهرست